Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.


Algemene leveringsvoorwaarden van Nankracht

De kleine lettertjes, je kent ze wel. Ze zijn ook van toepassing op alle leveringen van diensten of goederen door of namens Nankracht.

 

Artikel 1 – Definities

 1. Nankracht: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Nankracht, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 17283899.
 2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon waarmee Nankracht een overeenkomst aangaat of aan wie Nankracht een offerte uitbrengt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en Nankracht.
 2. Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten en niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Nankracht.
 3. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien zij schriftelijk zijn bevestigd door beide partijen.

 

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Nankracht zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Na aanvaarding van een offerte door opdrachtgever heeft Nankracht het recht de aanbieding binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Inschrijvingen voor online activiteiten worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. De overeenkomst komt pas definitief tot stand na bevestiging van de inschrijving door Nankracht.
 3. Indien opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de omvang van de afgenomen diensten of termijn wijzigt, is Nankracht niet gebonden aan de overeengekomen prijs indien dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet in verhouding tot elkaar staat. Nankracht is in dergelijke gevallen gerechtigd om een prijswijziging door te voeren. 
 4. De overeengekomen leveringstermijnen zijn onder alle omstandigheden steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Honorarium, kosten, tarieven

 1. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Wanneer bij het opstellen van een overeenkomst bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of het gevolg zijn van correcties en / of wijzigingen of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie of als stelpost worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf.
 3. Noodzakelijke reis- en verblijfkosten alsmede kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door Nankracht worden gemaakt, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 4. De opdrachtgever zal kosten van derden, die worden gemaakt door Nankracht in het kader van de verstrekte opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derden voldoen, tenzij anders is overeengekomen. Verloopt de betaling aan derden via Nankracht, dan is deze gerechtigd een voorschot op deze kosten te verlangen. Ook is Nankracht gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag ter bestrijding van eventueel gemaakte administratiekosten.
 5. Wijzigingen van prijzen van materialen die nodig zijn voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden ook begrepen verandering van lonen en sociale lasten, verhogingen van belastingen en alle andere gebeurtenissen die kostenverhogende gevolgen met zich meebrengen.

 

Artikel 5 – Facturering en betaling

 1. Facturering vindt steeds maandelijks achteraf plaats, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever dient de facturen volledig te betalen binnen 21 dagen na factuurdatum, zonder korting of inhouding.
 3. Voor online afgenomen diensten geldt dat deze facturen van te voren voldaan moeten worden. Opdrachtgever ontvangt daartoe per e-mail een factuur. Indien de betaling nog niet is ontvangen op het moment dat de afgenomen dienst plaatsvindt, is deelname uitgesloten.
 4. Bij afwijking van de betalingstermijn zal Nankracht over het factuurbedrag een rente in rekening brengen, die gelijk is aan de wettelijke handelsrente. Delen van maanden worden daarbij voor de berekening van de wettelijke rente gerekend als volle maanden.
 5. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Nankracht medewerking te verlenen aan het stellen van een deugdelijke zekerheid.
 6. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Nankracht op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die worden gemaakt voor invordering van door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 125,- bedragen. Ieder bedrag dat van opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.
 8. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening.

 

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de opdrachtgever aangebracht, die een vermeerdering van het aantal overeengekomen werkuren en hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de oorspronkelijke prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. Bij veranderingen in de opdracht, die een verlaging van het aantal werkuren en een vermindering van kosten tot gevolg hebben, wordt een overeenkomstig lager bedrag in rekening gebracht met een maximum van -25% (dus tot 75% van de oorspronkelijk overeengekomen offerte).
 3. Deze regeling is niet van toepassing op opdrachten die voor een vast bedrag zijn aangenomen (fixed-fee-opdrachten). Bij dergelijke opdrachten is het risico van over- of onderschrijding van de begroting voor risico van Nankracht, tenzij er een wezenlijke wijziging in de oorspronkelijke opdracht wordt aangebracht.
 4. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen contract- of levertijd overschreden wordt.

 

Artikel 7 – Annuleren

 1. Ten aanzien van online af te nemen diensten (zoals onder andere webinars, opleidingen en trainingen), gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: (Tot 30 dagen voor aanvang: kosteloos, tussen 14 en 30 dagen voor aanvang: 50% van de kosten worden in rekening gebracht en korter dan 14 dagen voor aanvang: het volledige inschrijfgeld is verschuldigd.)
 2. Annuleringen kunnen enkel per e-mail worden doorgegeven aan [email protected] 
 3. Het niet verschijnen c.q. deelnemen geldt ook als een annulering als hiervoor bedoeld.
 4. In overleg tussen opdrachtgever en Nankracht kan een opleiding of training op een andere datum worden aangeboden. Voor deze wijziging wordt € 150,= in rekening gebracht, welke kosten direct voldaan dienen te worden.
 5. Bij het zonder bericht niet aanwezig zijn bij een ingeplande afspraak komt de beschikbare tijd te vervallen en bestaat geen recht op het inhalen van de vervallen afspraak. Nankracht zal de kosten voor deze afspraak in rekening brengen en opdrachtgever zal deze kosten direct voldoen.
 6. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Nankracht alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten te vergoeden en indien Nankracht dit wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Nankracht in de calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Nankracht op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de wijziging voortvloeiende kosten, schaden en interesten.

 

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst door Nankracht

 1. Indien een opdracht op basis van gewerkte uren wordt afgerekend, zal Nankracht een verantwoording van aan een opdracht gewerkte uren en aan gemaakte kosten bijhouden. Dit overzicht wordt op verzoek aan de opdrachtgever ter inzage verstrekt.
 2. Nankracht zal alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke informatie zorgvuldig bewaren en geheim houden.
 3. Nankracht spant zich in om de overeenkomst zo adequaat en deugdelijk mogelijk uit te voeren. Er is geen sprake van een resultaatsverbintenis en Nankracht garandeert nimmer het behalen van bepaalde resultaten of gevolgen.
 4. Aan Nankracht komt het recht toe om trainers en locaties van trainingen en opleidingen te wijzigen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training, opleiding of webinar geen doorgang te laten vinden. Nankracht zal de opdrachtgever daarover uiteraard tijdig informeren.
 5. Aan informatie op nannekevandrunen.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van Nankracht zijn vermeld aangaande trainingen, opleidingen, webinars of events kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Nankracht zich het recht voor het trainings-, opleidings- of webinarprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk aan te passen.
 6. Indien door omstandigheden een bepaalde opleiding, training of webinar onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Nankracht zich inspannen om binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training, opleiding of webinar. Indien dit niet mogelijk is en Nankracht de opleiding, training of webinar annuleert zal Nankracht het deelnamegeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Nankracht is uitgesloten. Dat laatste geldt ook in geval van annulering van andere diensten geleverd door Nankracht.

 

Artikel 9 – Verplichtingen Opdrachtgever 

 1. Indien de voortgang in de uitvoering van de opdracht of de levering van diensten door verzuim van de opdrachtgever wordt vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt, is Nankracht gerechtigd haar verdere verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten en alle reeds door haar gemaakte kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever, welke vordering direct opeisbaar is.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt. Aansprakelijkheid van Nankracht is in deze gevallen uitgesloten.
 3. In het geval Nankracht op afstand een online seminar, webinar of online leeromgeving inricht/faciliteert ten behoeve van de opdrachtgever, dan dient opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate hosting, het tijdig updaten van de benodigde systemen en voor een adequaat functionerende internetvoorziening op zijn locatie. Bovendien dient opdrachtgever de aanwijzingen van Nankracht strikt op te volgen voor het tot stand komen van de online activiteit. Indien de online omgeving niet functioneert door niet juist, niet tijdig en/of nalatig handelen van de opdrachtgever, is lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 4. Nankracht is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de inhoud van communicatie, die in opdracht van de opdrachtgever is vervaardigd. De opdrachtgever draagt te allen tijde de eindverantwoordelijkheid voor mogelijke onrechtmatigheid of eventuele daaruit voortvloeiende schade ten opzichte van derden. Het is haar taak om vóór eventuele publicatie na te gaan of hier sprake van kan zijn. De opdrachtgever vrijwaart Nankracht voor aansprakelijkstellingen ten laste van Nankracht.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Nankracht aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is geregeld in deze bepaling. Uitsluitingen van aansprakelijkheid elders in deze voorwaarden, prevaleren boven deze beperkingen.
 2. In het geval van aansprakelijkheid dient opdrachtgever aan te tonen dat de schade is geleden door handelen of nalaten van Nankracht, die bij zorgvuldig en deskundig handelen niet zou zijn ontstaan.
 3. Nankracht is slechts aansprakelijk voor direct schade en is nooit aansprakelijk voor indirecte schade (zoals in ieder geval, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie). Tevens is Nankracht niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen door een ongeval, verlies of diefstal ontstaan tijdens de door Nankracht aangeboden diensten.
 4. De aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting of op basis van enige andere rechtsgrond is te allen tijde beperkt tot maximaal de hoogte van de opdrachtsom, maar zal nooit meer bedragen dan € 5.000,= per gebeurtenis.
 5. Aansprakelijkheid voor het niet behalen van gewenste en/of verwachte (financiële) resultaten na coaching door Nankracht is uitgesloten.
 6. Fouten of onvolledigheden ten aanzien van de inhoud van de geleverde training, opleiding, webinar of overige activiteit kunnen niet worden uitgesloten. Vanzelfsprekend betracht Nankracht de uiterste zorg ten aanzien van deze inhoud. Indien er fouten of onvolledigheden blijken, is Nankracht noch de eventueel betrokken derde partij op enige wijze aansprakelijk voor de aanwezigheid hiervan. Nankracht heeft te allen tijde slechts een inspanningsverplichting.
 7. De genoemde beperkingen zijn niet van toepassing in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Nankracht.
 8. Nankracht is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik of niet opvolgen door opdrachtgever of enige derde van door Nankracht verstrekte informatie en advies (niet limitatief: cursus- of opleidingsmateriaal, coaching, advies omtrent benodigde input en acties van en door opdrachtgever voor het realiseren van een online leeromgeving) of geleverde training, opleiding of webinar.

 

 Artikel 11 – Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 1. Nankracht is gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten of direct te ontbinden, indien opdrachtgever niet aan de verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. In een dergelijk geval is opdrachtgever direct opeisbaar verschuldigd alle reeds gemaakte kosten alsmede, indien Nankracht dit wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten.
 2. Opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:• in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

• bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf dan wel van zijn onderneming;

• bij liquidatie van de onderneming.

3.Nankracht heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. De vorderingen van Nankracht zijn in een dergelijk geval onmiddellijk opeisbaar.

4.Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen indien er sprake is van wanprestatie aan de zijde van Nankracht. Indien opdrachtgever een overeenkomst tussentijds geheel of gedeeltelijk opzegt, dan zullen de werkzaamheden die zijn uitgevoerd, vermeerderd met eventuele extra gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 12 – Overmacht

 1. Indien Nankracht door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Nankracht zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmacht en indien mogelijk zorgdragen voor passende vervanging.
 2. Duurt de overmacht 10 dagen of langer, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. Bij ontbinding door de opdrachtgever is opdrachtgever verplicht aan Nankracht te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht c.q. het geleverde gedeelte van de goederen of diensten.
 3. Nankracht is nimmer aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het niet, niet geheel of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht ten gevolge van enige vorm van overmacht.
 4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Nankracht onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Nankracht kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot overmacht wordt ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij Nankracht of haar toeleveranciers, waaronder de internetverbinding benodigd voor de realisatie van de trainingen, opleidingen of webinars, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en computerstoringen; dit alles zowel bij Nankracht als op de locatie waar de opleiding of de overige dienstverlening plaatsvindt.

 

Artikel 13 – Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht respectievelijk levering van de diensten
 2. Klachten als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, respectievelijk op andere wijze daarover beschikt.
 3. Klachten, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting nooit op.
 4. Nankracht zal klachten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. In het geval van een terechte klacht, heeft Nankracht de vrije keuze hoe zij de situatie oplost.

 

Artikel 14 – Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht, licentie

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van door Nankracht verstrekte, ontworpen c.q. tot stand gebrachte teksten, tekeningen, foto’s, films, presentaties e.d. blijven bij Nankracht berusten.
 2. Opdrachtgever ontvangt van Nankracht een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door Nankracht in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever werden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik door de opdrachtgever zelf, de door hem vertegenwoordigde organisatie of voor zijn c.q. haar eventuele rechtsopvolgers. Gebruik door eventuele rechtsopvolgers dient binnen dertig dagen na het in werking treden van dit recht aan Nankracht schriftelijk te worden medegedeeld. Blijft deze mededeling achterwege, dan vervalt het hiervoor genoemde gebruiksrecht. Gebruik door derden, ongeacht de relatie van dezen met de opdrachtgever of diens organisatie, is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Nankracht.
 3. Alle door Nankracht in het kader van de opleiding, training of webinar aan opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever of diens organisatie. Het is opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, nadrukkelijk niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren, op te nemen en te verspreiden op welke wijze dan ook, online of offline. Het is opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens Nankracht verstrekte informatie (bijvoorbeeld, niet limitatief, trainings- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke activiteit te ontwikkelen of te geven, tenzij Nankracht daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

 

Artikel 15 – Herroepingsrecht

 1. Een consument heeft het recht om een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product of dienst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden (het herroepingsrecht).
 2. Na de totstandkoming van de overeenkomst voor het volgen van een online aangeboden dienst, heeft de consument het in lid 1 bedoelde herroepingsrecht.
 3. Het volgen van de online aangeboden dienst binnen deze bedenktijd, betekent instemming van de consument met het afzien van deze bedenktijd.

 

Artikel 16 – Overige bepalingen.

 1. Indien een bepaald beding in deze algemene voorwaarden nietig is, dan wel wordt vernietigd, dan wordt het vervangen door een beding dat daar het dichtst bij in de buurt ligt en in de geest van de ratio achter het beding dient te worden geïnterpreteerd, zonder daarbij onredelijk bezwarend te zijn.
 2. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.
 3. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan, die bevoegd is in de vestigingsplaats van Nankracht.

© Nanneke van Drunen 2010 - 2022