Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.
Disclaimer leveringsvoorwaarden van Nankracht


Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder:”de Site”: de website;”de Sitebeheerder”: mevrouw N. van Drunen in ‘s-Hertogenbosch;“de Bezoeker”: de natuurlijke of rechtspersoon die de Site gebruikt;“Gebruik van de Site”: onder meer het inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken en plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen).


Toepasselijkheid disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de site door de bezoeker. Door dit gebruik stemt de bezoeker in met de toepasselijkheid van de onderhavige disclaimer.


Gebruik van de site

Elk Gebruik, dan wel acties en of beslissingen door de bezoeker gemaakt of genomen op grond van op de site aangeboden informatie zijn voor rekening en risico van de bezoeker. Hoewel de sitebeheerder naar beste weten en te goeder trouw volledige, juiste en actuele informatie verstrekt, rechtmatig verkregen uit betrouwbaar geachte bronnen, is de sitebeheerder, voor de informatie als hier bedoeld, op geen enkele wijze aansprakelijk.


Informatie, producten en diensten van derden

Indien en voor zover op de site hyperlinks naar websites van derden zijn aangebracht, betekent dit niet dat de informatie, producten en/of diensten op deze websites worden aanbevolen. Het bezoeken van deze sites van derden door de bezoeker en het gebruik van de daarin aangeboden producten, informatie en diensten is volledig voor rekening en risico van de bezoeker. De sitebeheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van internetsites van derden als bedoeld in dit artikel. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op zulke internetsites zijn en worden door de sitebeheerder niet geverifieerd.


Intellectuele eigendom

De sitebeheerder behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op de site aangeboden informatie en de vormgeving daarvan, waaronder teksten, foto’s, afbeeldingen, handelsmerken en logo’s. Het is bezoeker niet toegestaan deze informatie op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de sitebeheerder.


Aansprakelijkheid en vrijwaring

De sitebeheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site door bezoeker of met de onmogelijkheid voor bezoeker de site te kunnen raadplegen. De bezoeker van de site beschermt de sitebeheerder tegen en vrijwaart de sitebeheerder van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke, die door derden worden ingesteld als gevolg van, of gerelateerd aan, het Gebruik van de site door bezoeker of als gevolg van het maken van inbreuk door bezoeker op de rechten van derden.


Diverse bepalingen

De sitebeheerder heeft het recht de site en de onderhavige disclaimer naar eigen inzicht en op elk gewenst moment zonder aankondiging te (doen) wijzigen of beëindigen. De sitebeheerder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een dergelijke wijziging of beëindiging. De sitebeheerder behoudt zich het recht voor de bezoeker toegang tot de site te ontzeggen.


Toepasselijk recht en Geschillen

Op de site en de onderhavige disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van of in verband met de disclaimer zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. De disclaimer is opgesteld in de Nederlandse taal. Indien en voor zover de disclaimer is of wordt vertaald in een andere taal, zal de Nederlandse versie leidend zijn.

© Nanneke van Drunen 2010 - 2022